ముగించు

ఎన్నికలు

ఎన్నికలు
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం – కాకినాడ నగరం – 35
ఫారం - 9
07/08/2023 31/12/2023 చూడు (7 KB) form9-S0107-35-2023-07-05-report (4 KB) form9-S0107-35-2023-07-06-report (9 KB) form9-S0107-35-2023-07-07-report (10 KB) form9-S0107-35-2023-07-08-report (8 KB) form9-S0107-35-2023-07-09-report (4 KB) form9-S0107-35-2023-07-10-report (12 KB) form9-S0107-35-2023-07-12-report (6 KB) form9-S0107-35-2023-07-13-report (7 KB) form9-S0107-35-2023-07-14-report (1) (5 KB) form9-S0107-35-2023-07-15-report (5 KB) form9-S0107-35-2023-07-16-report (5 KB) form9-S0107-35-2023-07-17-report (10 KB) form9-S0107-35-2023-07-18-report (8 KB) form9-S0107-35-2023-07-19-report (7 KB) form9-S0107-35-2023-07-20-report (9 KB) form9-S0107-35-2023-07-21-report (9 KB) form9-S0107-35-2023-07-22-report (16 KB) form9-S0107-35-2023-07-24-report (8 KB) form9-S0107-35-2023-07-25-report (10 KB) form9-S0107-35-2023-07-26-report (15 KB) form9-S0107-35-2023-07-27-report (19 KB) form9-S0107-35-2023-07-28-report (16 KB) form9-S0107-35-2023-07-29-report (13 KB) form9-S0107-35-2023-07-30-report (8 KB) form9-S0107-35-2023-08-01-report (17 KB) form9-S0107-35-2023-08-03-report (17 KB)
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం – కాకినాడ నగరం – 35
ఫారం - 10
07/08/2023 31/12/2023 చూడు (4 KB) form10-S0107-35-2023-07-05-report (3 KB) form10-S0107-35-2023-07-06-report (3 KB) form10-S0107-35-2023-07-07-report (3 KB) form10-S0107-35-2023-07-08-report (3 KB) form10-S0107-35-2023-07-09-report (3 KB) form10-S0107-35-2023-07-10-report (3 KB) form10-S0107-35-2023-07-11-report (3 KB) form10-S0107-35-2023-07-12-report (3 KB) form10-S0107-35-2023-07-13-report (4 KB) form10-S0107-35-2023-07-14-report (1) (3 KB) form10-S0107-35-2023-07-15-report (5 KB) form10-S0107-35-2023-07-18-report (3 KB) form10-S0107-35-2023-07-16-report (3 KB) form10-S0107-35-2023-07-17-report (3 KB) form10-S0107-35-2023-07-19-report (3 KB) form10-S0107-35-2023-07-20-report (3 KB) form10-S0107-35-2023-07-21-report (3 KB) form10-S0107-35-2023-07-22-report (3 KB) form10-S0107-35-2023-07-24-report (3 KB) form10-S0107-35-2023-07-25-report (4 KB) form10-S0107-35-2023-07-26-report (4 KB) form10-S0107-35-2023-07-27-report (6 KB) form10-S0107-35-2023-07-28-report (7 KB) form10-S0107-35-2023-07-29-report (3 KB) form10-S0107-35-2023-07-30-report (5 KB) form10-S0107-35-2023-08-01-report (8 KB) form10-S0107-35-2023-08-03-report (10 KB)
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం – కాకినాడ నగరం – 35
ఫారం - 11
07/08/2023 31/12/2023 చూడు (12 KB) form11-S0107-35-2023-07-07-report (50 KB) form11-S0107-35-2023-07-06-report (50 KB) form11-S0107-35-2023-07-10-report (31 KB) form11-S0107-35-2023-07-08-report (23 KB) form11-S0107-35-2023-07-09-report (13 KB) form11-S0107-35-2023-07-11-report (39 KB) form11-S0107-35-2023-07-12-report (39 KB) form11-S0107-35-2023-07-13-report (29 KB) form11-S0107-35-2023-07-14-report (1) (9 KB) form11-S0107-35-2023-07-16-report (4 KB) form11-S0107-35-2023-07-17-report (5 KB) form11-S0107-35-2023-07-15-report (7 KB) form11-S0107-35-2023-07-18-report (8 KB) form11-S0107-35-2023-07-19-report (5 KB) form11-S0107-35-2023-07-22-report (9 KB) form11-S0107-35-2023-07-20-report (5 KB) form11-S0107-35-2023-07-21-report (4 KB) form11-S0107-35-2023-07-24-report (5 KB) form11-S0107-35-2023-07-25-report (5 KB) form11-S0107-35-2023-07-26-report (8 KB) form11-S0107-35-2023-07-27-report (10 KB) form11-S0107-35-2023-07-30-report (7 KB) form11-S0107-35-2023-07-29-report (5 KB) form11-S0107-35-2023-07-28-report (7 KB) form11-S0107-35-2023-08-03-report (14 KB) form11-S0107-35-2023-08-01-report (9 KB)
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం – కాకినాడ నగరం – 35

ఫారం – 11B

07/08/2023 31/12/2023 చూడు (3 KB) form11b-S0107-35-2023-08-01-report (6 KB) form11b-S0107-35-2023-07-30-report (4 KB) form11b-S0107-35-2023-07-29-report (4 KB) form11b-S0107-35-2023-07-28-report (5 KB) form11b-S0107-35-2023-07-27-report (4 KB) form11b-S0107-35-2023-07-26-report (6 KB) form11b-S0107-35-2023-07-25-report (3 KB) form11b-S0107-35-2023-07-24-report (3 KB) form11b-S0107-35-2023-07-22-report (3 KB) form11b-S0107-35-2023-07-21-report (3 KB) form11b-S0107-35-2023-07-20-report (3 KB) form11b-S0107-35-2023-07-19-report (3 KB) form11b-S0107-35-2023-07-18-report (3 KB) form11b-S0107-35-2023-07-17-report (3 KB) form11b-S0107-35-2023-07-16-report (3 KB) form11b-S0107-35-2023-07-15-report (3 KB) form11b-S0107-35-2023-07-14-report (1) (3 KB) form11b-S0107-35-2023-07-13-report (4 KB) form11b-S0107-35-2023-07-12-report (3 KB) form11b-S0107-35-2023-07-11-report (3 KB) form11b-S0107-35-2023-07-10-report (3 KB) form11b-S0107-35-2023-07-09-report (3 KB) form11b-S0107-35-2023-07-08-report (3 KB) form11b-S0107-35-2023-07-07-report (3 KB) form11b-S0107-35-2023-07-06-report (3 KB) form11b-S0107-35-2023-07-05-report (3 KB)
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం – ప్రత్తిపాడు – 36

ఫారం – 9

07/08/2023 31/12/2023 చూడు (3 KB) form9-S0107-36-2023-08-03-report (16 KB) form9-S0107-36-2023-07-30-report (10 KB) form9-S0107-36-2023-08-01-report (12 KB) form9-S0107-36-2023-07-29-report (7 KB) form9-S0107-36-2023-07-27-report (14 KB) form9-S0107-36-2023-07-28-report (13 KB) form9-S0107-36-2023-07-26-report (13 KB) form9-S0107-36-2023-07-25-report (5 KB) form9-S0107-36-2023-07-24-report (8 KB) form9-S0107-36-2023-07-22-report (7 KB) form9-S0107-36-2023-07-21-report (8 KB) form9-S0107-36-2023-07-20-report (6 KB) form9-S0107-36-2023-07-19-report (12 KB) form9-S0107-36-2023-07-18-report (14 KB) form9-S0107-36-2023-07-17-report (16 KB) form9-S0107-36-2023-07-16-report (5 KB) form9-S0107-36-2023-07-15-report (1) (7 KB) form9-S0107-36-2023-07-14-report (1) (8 KB) form9-S0107-36-2023-07-13-report (10 KB) form9-S0107-36-2023-07-12-report (7 KB) form9-S0107-36-2023-07-11-report (12 KB) form9-S0107-36-2023-07-10-report (7 KB) form9-S0107-36-2023-07-09-report (5 KB) form9-S0107-36-2023-07-08-report (5 KB) form9-S0107-36-2023-07-07-report (5 KB) form9-S0107-36-2023-07-06-report (7 KB) form9-S0107-36-2023-07-15-report (7 KB)
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం – ప్రత్తిపాడు – 36
ఫారం - 10
07/08/2023 31/12/2023 చూడు (3 KB) form10-S0107-36-2023-07-06-report (6 KB) form10-S0107-36-2023-07-07-report (3 KB) form10-S0107-36-2023-07-08-report (3 KB) form10-S0107-36-2023-07-09-report (3 KB) form10-S0107-36-2023-07-10-report (3 KB) form10-S0107-36-2023-07-11-report (4 KB) form10-S0107-36-2023-07-12-report (6 KB) form10-S0107-36-2023-07-13-report (5 KB) form10-S0107-36-2023-07-14-report (1) (5 KB) form10-S0107-36-2023-07-15-report (3 KB) form10-S0107-36-2023-07-16-report (3 KB) form10-S0107-36-2023-07-17-report (3 KB) form10-S0107-36-2023-07-18-report (6 KB) form10-S0107-36-2023-07-19-report (3 KB) form10-S0107-36-2023-07-20-report (4 KB) form10-S0107-36-2023-07-21-report (5 KB) form10-S0107-36-2023-07-22-report (3 KB) form10-S0107-36-2023-07-24-report (4 KB) form10-S0107-36-2023-07-25-report (5 KB) form10-S0107-36-2023-07-26-report (4 KB) form10-S0107-36-2023-07-27-report (4 KB) form10-S0107-36-2023-07-28-report (3 KB) form10-S0107-36-2023-07-29-report (3 KB) form10-S0107-36-2023-07-30-report (4 KB) form10-S0107-36-2023-08-01-report (6 KB) form10-S0107-36-2023-08-03-report (5 KB)
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం – ప్రత్తిపాడు – 36
ఫారం - 11
07/08/2023 31/12/2023 చూడు (8 KB) form11-S0107-36-2023-07-06-report (88 KB) form11-S0107-36-2023-07-07-report (60 KB) form11-S0107-36-2023-07-08-report (37 KB) form11-S0107-36-2023-07-09-report (13 KB) form11-S0107-36-2023-07-10-report (26 KB) form11-S0107-36-2023-07-11-report (23 KB) form11-S0107-36-2023-07-12-report (20 KB) form11-S0107-36-2023-07-13-report (9 KB) form11-S0107-36-2023-07-14-report (1) (9 KB) form11-S0107-36-2023-07-15-report (6 KB) form11-S0107-36-2023-07-16-report (6 KB) form11-S0107-36-2023-07-17-report (5 KB) form11-S0107-36-2023-07-18-report (5 KB) form11-S0107-36-2023-07-19-report (4 KB) form11-S0107-36-2023-07-20-report (4 KB) form11-S0107-36-2023-07-21-report (10 KB) form11-S0107-36-2023-07-22-report (14 KB) form11-S0107-36-2023-07-24-report (8 KB) form11-S0107-36-2023-07-25-report (8 KB) form11-S0107-36-2023-07-26-report (9 KB) form11-S0107-36-2023-07-27-report (12 KB) form11-S0107-36-2023-07-28-report (9 KB) form11-S0107-36-2023-07-29-report (6 KB) form11-S0107-36-2023-07-30-report (6 KB) form11-S0107-36-2023-08-01-report (10 KB) form11-S0107-36-2023-08-03-report (8 KB)
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం – ప్రత్తిపాడు – 36
ఫారం - 11
07/08/2023 31/12/2023 చూడు (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-06-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-07-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-08-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-09-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-10-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-11-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-12-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-13-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-14-report (1) (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-15-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-16-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-17-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-19-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-18-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-20-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-21-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-22-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-24-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-25-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-26-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-27-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-28-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-29-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-30-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-08-01-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-08-03-report (3 KB)
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం – ప్రత్తిపాడు – 36
ఫారం - 11A
07/08/2023 31/12/2023 చూడు (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-06-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-07-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-08-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-09-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-10-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-11-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-12-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-13-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-14-report (1) (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-15-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-16-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-17-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-19-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-18-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-20-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-21-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-22-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-24-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-25-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-26-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-27-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-28-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-29-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-07-30-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-08-01-report (3 KB) form11a-S0107-36-2023-08-03-report (3 KB)
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం – ప్రత్తిపాడు – 36
ఫారం - 11 బి
07/08/2023 31/12/2023 చూడు (3 KB) form11b-S0107-36-2023-07-06-report (4 KB) form11b-S0107-36-2023-07-07-report (4 KB) form11b-S0107-36-2023-07-08-report (3 KB) form11b-S0107-36-2023-07-09-report (3 KB) form11b-S0107-36-2023-07-10-report (3 KB) form11b-S0107-36-2023-07-11-report (3 KB) form11b-S0107-36-2023-07-12-report (3 KB) form11b-S0107-36-2023-07-13-report (3 KB) form11b-S0107-36-2023-07-14-report (1) (3 KB) form11b-S0107-36-2023-07-15-report (3 KB) form11b-S0107-36-2023-07-16-report (3 KB) form11b-S0107-36-2023-07-17-report (3 KB) form11b-S0107-36-2023-07-18-report (3 KB) form11b-S0107-36-2023-07-19-report (3 KB) form11b-S0107-36-2023-07-20-report (3 KB) form11b-S0107-36-2023-07-21-report (3 KB) form11b-S0107-36-2023-07-22-report (3 KB) form11b-S0107-36-2023-07-24-report (3 KB) form11b-S0107-36-2023-07-25-report (3 KB) form11b-S0107-36-2023-07-26-report (3 KB) form11b-S0107-36-2023-07-27-report (4 KB) form11b-S0107-36-2023-07-28-report (3 KB) form11b-S0107-36-2023-07-29-report (3 KB) form11b-S0107-36-2023-07-30-report (3 KB) form11b-S0107-36-2023-08-01-report (3 KB) form11b-S0107-36-2023-08-03-report (3 KB)