ముగించు

ఎన్నికలు

ఎన్నికలు
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం – జగ్గంపేట – 52

ఫారం – 11A

07/08/2023 31/12/2023 చూడు (9 KB) form11-S0107-52-2023-07-07-report (10 KB) form11-S0107-52-2023-07-08-report (4 KB) form11-S0107-52-2023-07-09-report (7 KB) form11-S0107-52-2023-07-10-report (31 KB) form11-S0107-52-2023-07-11-report (30 KB) form11-S0107-52-2023-07-12-report (49 KB) form11-S0107-52-2023-07-13-report (33 KB) form11-S0107-52-2023-07-14-report (15 KB) form11-S0107-52-2023-07-15-report (8 KB) form11-S0107-52-2023-07-16-report (3 KB) form11-S0107-52-2023-07-17-report (8 KB) form11-S0107-52-2023-07-18-report (4 KB) form11-S0107-52-2023-07-19-report (5 KB) form11-S0107-52-2023-07-20-report (4 KB) form11-S0107-52-2023-07-21-report (7 KB) form11-S0107-52-2023-07-22-report (8 KB) form11-S0107-52-2023-07-24-report (6 KB) form11-S0107-52-2023-07-25-report (7 KB) form11-S0107-52-2023-07-26-report (9 KB) form11-S0107-52-2023-07-27-report (9 KB) form11-S0107-52-2023-07-28-report (11 KB) form11-S0107-52-2023-07-29-report (4 KB) form11-S0107-52-2023-07-30-report (5 KB) form11-S0107-52-2023-08-01-report (7 KB) form11-S0107-52-2023-08-03-report (9 KB)
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం – జగ్గంపేట – 52

ఫారం – 11

07/08/2023 31/12/2023 చూడు (9 KB) form11-S0107-52-2023-07-07-report (10 KB) form11-S0107-52-2023-07-08-report (4 KB) form11-S0107-52-2023-07-09-report (7 KB) form11-S0107-52-2023-07-10-report (31 KB) form11-S0107-52-2023-07-11-report (30 KB) form11-S0107-52-2023-07-12-report (49 KB) form11-S0107-52-2023-07-13-report (33 KB) form11-S0107-52-2023-07-14-report (15 KB) form11-S0107-52-2023-07-15-report (8 KB) form11-S0107-52-2023-07-16-report (3 KB) form11-S0107-52-2023-07-17-report (8 KB) form11-S0107-52-2023-07-18-report (4 KB) form11-S0107-52-2023-07-19-report (5 KB) form11-S0107-52-2023-07-20-report (4 KB) form11-S0107-52-2023-07-21-report (7 KB) form11-S0107-52-2023-07-22-report (8 KB) form11-S0107-52-2023-07-24-report (6 KB) form11-S0107-52-2023-07-25-report (7 KB) form11-S0107-52-2023-07-26-report (9 KB) form11-S0107-52-2023-07-27-report (9 KB) form11-S0107-52-2023-07-28-report (11 KB) form11-S0107-52-2023-07-29-report (4 KB) form11-S0107-52-2023-07-30-report (5 KB) form11-S0107-52-2023-08-01-report (7 KB) form11-S0107-52-2023-08-03-report (9 KB)
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం – జగ్గంపేట – 52

ఫారం – 10

07/08/2023 31/12/2023 చూడు (3 KB) form10-S0107-52-2023-07-07-report (3 KB) form10-S0107-52-2023-07-08-report (3 KB) form10-S0107-52-2023-07-09-report (3 KB) form10-S0107-52-2023-07-10-report (3 KB) form10-S0107-52-2023-07-11-report (4 KB) form10-S0107-52-2023-07-12-report (3 KB) form10-S0107-52-2023-07-13-report (3 KB) form10-S0107-52-2023-07-14-report (4 KB) form10-S0107-52-2023-07-15-report (3 KB) form10-S0107-52-2023-07-16-report (3 KB) form10-S0107-52-2023-07-17-report (3 KB) form10-S0107-52-2023-07-18-report (3 KB) form10-S0107-52-2023-07-19-report (4 KB) form10-S0107-52-2023-07-20-report (3 KB) form10-S0107-52-2023-07-21-report (3 KB) form10-S0107-52-2023-07-22-report (4 KB) form10-S0107-52-2023-07-24-report (3 KB) form10-S0107-52-2023-07-25-report (3 KB) form10-S0107-52-2023-07-26-report (3 KB) form10-S0107-52-2023-07-27-report (3 KB) form10-S0107-52-2023-07-28-report (3 KB) form10-S0107-52-2023-07-29-report (3 KB) form10-S0107-52-2023-07-29-report (3 KB) form10-S0107-52-2023-07-30-report (3 KB) form10-S0107-52-2023-08-01-report (3 KB) form10-S0107-52-2023-08-03-report (3 KB)
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం – జగ్గంపేట – 52

ఫారం – 9

07/08/2023 31/12/2023 చూడు (7 KB) form9-S0107-52-2023-07-07-report (5 KB) form9-S0107-52-2023-07-08-report (4 KB) form9-S0107-52-2023-07-09-report (4 KB) form9-S0107-52-2023-07-10-report (5 KB) form9-S0107-52-2023-07-11-report (5 KB) form9-S0107-52-2023-07-12-report (4 KB) form9-S0107-52-2023-07-13-report (5 KB) form9-S0107-52-2023-07-14-report (6 KB) form9-S0107-52-2023-07-15-report (5 KB) form9-S0107-52-2023-07-16-report (5 KB) form9-S0107-52-2023-07-17-report (5 KB) form9-S0107-52-2023-07-18-report (12 KB) form9-S0107-52-2023-07-19-report (7 KB) form9-S0107-52-2023-07-20-report (10 KB) form9-S0107-52-2023-07-21-report (7 KB) form9-S0107-52-2023-07-22-report (10 KB) form9-S0107-52-2023-07-24-report (7 KB) form9-S0107-52-2023-07-25-report (10 KB) form9-S0107-52-2023-07-26-report (8 KB) form9-S0107-52-2023-07-27-report (12 KB) form9-S0107-52-2023-07-28-report (13 KB) form9-S0107-52-2023-07-29-report (12 KB) form9-S0107-52-2023-07-30-report (5 KB) form9-S0107-52-2023-08-01-report (12 KB) form9-S0107-52-2023-08-03-report (13 KB)
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం – కాకినాడ నగరం – 41
ఫారం - 11 బి
07/08/2023 31/12/2023 చూడు (5 KB) form11b-S0107-41-2023-07-07-report (9 KB) form11b-S0107-41-2023-07-08-report (7 KB) form11b-S0107-41-2023-07-09-report (26 KB) form11b-S0107-41-2023-07-10-report (34 KB) form11b-S0107-41-2023-07-11-report (18 KB) form11b-S0107-41-2023-07-12-report (29 KB) form11b-S0107-41-2023-07-13-report (31 KB) form11b-S0107-41-2023-07-14-report (11 KB) form11b-S0107-41-2023-07-15-report (14 KB) form11b-S0107-41-2023-07-16-report (14 KB) form11b-S0107-41-2023-07-17-report (8 KB) form11b-S0107-41-2023-07-18-report (6 KB) form11b-S0107-41-2023-07-19-report (13 KB) form11b-S0107-41-2023-07-20-report (5 KB) form11b-S0107-41-2023-07-21-report (5 KB) form11b-S0107-41-2023-07-22-report (4 KB) form11b-S0107-41-2023-07-24-report (4 KB) form11b-S0107-41-2023-07-25-report (4 KB) form11b-S0107-41-2023-07-26-report (4 KB) form11b-S0107-41-2023-07-27-report (8 KB) form11b-S0107-41-2023-07-28-report (12 KB) form11b-S0107-41-2023-07-29-report (9 KB) form11b-S0107-41-2023-07-30-report (3 KB) form11b-S0107-41-2023-08-01-report (7 KB) form11b-S0107-41-2023-08-03-report (3 KB)
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం – కాకినాడ నగరం – 41
ఫారం - 11A
 
07/08/2023 31/12/2023 చూడు (3 KB) form11a-S0107-41-2023-07-07-report (3 KB) form11a-S0107-41-2023-07-08-report (3 KB) form11a-S0107-41-2023-07-09-report (3 KB) form11a-S0107-41-2023-07-10-report (3 KB) form11a-S0107-41-2023-07-11-report (3 KB) form11a-S0107-41-2023-07-12-report (3 KB) form11a-S0107-41-2023-07-13-report (3 KB) form11a-S0107-41-2023-07-14-report (3 KB) form11a-S0107-41-2023-07-15-report (3 KB) form11a-S0107-41-2023-07-16-report (3 KB) form11a-S0107-41-2023-07-17-report (3 KB) form11a-S0107-41-2023-07-18-report (3 KB) form11a-S0107-41-2023-07-19-report (3 KB) form11a-S0107-41-2023-07-20-report (3 KB) form11a-S0107-41-2023-07-21-report (3 KB) form11a-S0107-41-2023-07-22-report (3 KB) form11a-S0107-41-2023-07-24-report (3 KB) form11a-S0107-41-2023-07-25-report (3 KB) form11a-S0107-41-2023-07-26-report (3 KB) form11a-S0107-41-2023-07-27-report (3 KB) form11a-S0107-41-2023-07-28-report (3 KB) form11a-S0107-41-2023-07-29-report (3 KB) form11a-S0107-41-2023-07-30-report (3 KB) form11a-S0107-41-2023-08-01-report (3 KB) form11a-S0107-41-2023-08-03-report (9 KB)
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం – కాకినాడ నగరం – 41
ఫారం - 11
07/08/2023 31/12/2023 చూడు (36 KB) form11-S0107-41-2023-07-07-report (44 KB) form11-S0107-41-2023-07-08-report (30 KB) form11-S0107-41-2023-07-09-report (136 KB) form11-S0107-41-2023-07-10-report (125 KB) form11-S0107-41-2023-07-11-report (116 KB) form11-S0107-41-2023-07-12-report (281 KB) form11-S0107-41-2023-07-13-report (248 KB) form11-S0107-41-2023-07-14-report (125 KB) form11-S0107-41-2023-07-15-report (85 KB) form11-S0107-41-2023-07-16-report (52 KB) form11-S0107-41-2023-07-17-report (40 KB) form11-S0107-41-2023-07-18-report (60 KB) form11-S0107-41-2023-07-19-report (53 KB) form11-S0107-41-2023-07-20-report (29 KB) form11-S0107-41-2023-07-21-report (11 KB) form11-S0107-41-2023-07-22-report (7 KB) form11-S0107-41-2023-07-24-report (1) (10 KB) form11-S0107-41-2023-07-24-report (10 KB) form11-S0107-41-2023-07-25-report (9 KB) form11-S0107-41-2023-07-26-report (12 KB) form11-S0107-41-2023-07-27-report (10 KB) form11-S0107-41-2023-07-28-report (8 KB) form11-S0107-41-2023-07-29-report (7 KB) form11-S0107-41-2023-07-30-report (16 KB) form11-S0107-41-2023-08-01-report (19 KB) form11-S0107-41-2023-08-03-report (15 KB)
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం – కాకినాడ నగరం – 41
ఫారం - 10
07/08/2023 31/12/2023 చూడు (19 KB) form10-S0107-41-2023-07-07-report (28 KB) form10-S0107-41-2023-07-08-report (13 KB) form10-S0107-41-2023-07-09-report (57 KB) form10-S0107-41-2023-07-10-report (49 KB) form10-S0107-41-2023-07-11-report (29 KB) form10-S0107-41-2023-07-12-report (63 KB) form10-S0107-41-2023-07-13-report (48 KB) form10-S0107-41-2023-07-14-report (21 KB) form10-S0107-41-2023-07-15-report (19 KB) form10-S0107-41-2023-07-16-report (9 KB) form10-S0107-41-2023-07-17-report (9 KB) form10-S0107-41-2023-07-18-report (7 KB) form10-S0107-41-2023-07-19-report (52 KB) form10-S0107-41-2023-07-20-report (58 KB) form10-S0107-41-2023-07-21-report (51 KB) form10-S0107-41-2023-07-22-report (6 KB) form10-S0107-41-2023-07-24-report (16 KB) form10-S0107-41-2023-07-25-report (29 KB) form10-S0107-41-2023-07-26-report (26 KB) form10-S0107-41-2023-07-27-report (14 KB) form10-S0107-41-2023-07-28-report (30 KB) form10-S0107-41-2023-07-29-report (42 KB) form10-S0107-41-2023-07-30-report (6 KB) form10-S0107-41-2023-08-01-report (11 KB) form10-S0107-41-2023-08-03-report (88 KB)
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం – కాకినాడ నగరం – 41
ఫారం - 9
 
07/08/2023 31/12/2023 చూడు (10 KB) form9-S0107-41-2023-07-07-report (12 KB) form9-S0107-41-2023-07-08-report (8 KB) form9-S0107-41-2023-07-09-report (7 KB) form9-S0107-41-2023-07-10-report (9 KB) form9-S0107-41-2023-07-11-report (10 KB) form9-S0107-41-2023-07-12-report (6 KB) form9-S0107-41-2023-07-13-report (7 KB) form9-S0107-41-2023-07-14-report (9 KB) form9-S0107-41-2023-07-15-report (7 KB) form9-S0107-41-2023-07-16-report (8 KB) form9-S0107-41-2023-07-17-report (12 KB) form9-S0107-41-2023-07-18-report (11 KB) form9-S0107-41-2023-07-19-report (11 KB) form9-S0107-41-2023-07-20-report (10 KB) form9-S0107-41-2023-07-21-report (14 KB) form9-S0107-41-2023-07-22-report (13 KB) form9-S0107-41-2023-07-24-report (12 KB) form9-S0107-41-2023-07-25-report (9 KB) form9-S0107-41-2023-07-26-report (13 KB) form9-S0107-41-2023-07-27-report (17 KB) form9-S0107-41-2023-07-28-report (14 KB) form9-S0107-41-2023-07-30-report (8 KB) form9-S0107-41-2023-08-01-report (16 KB) form9-S0107-41-2023-08-03-report (16 KB)
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం – పెద్దాపురం – 39
ఫారం - 11 బి
 
07/08/2023 31/12/2023 చూడు (9 KB) form11b-S0107-39-2023-07-07-report (10 KB) form11b-S0107-39-2023-07-08-report (19 KB) form11b-S0107-39-2023-07-09-report (14 KB) form11b-S0107-39-2023-07-10-report (8 KB) form11b-S0107-39-2023-07-11-report (9 KB) form11b-S0107-39-2023-07-12-report (5 KB) form11b-S0107-39-2023-07-13-report (5 KB) form11b-S0107-39-2023-07-14-report (1) (4 KB) form11b-S0107-39-2023-07-15-report (4 KB) form11b-S0107-39-2023-07-16-report (3 KB) form11b-S0107-39-2023-07-17-report (4 KB) form11b-S0107-39-2023-07-18-report (1) (3 KB) form11b-S0107-39-2023-07-19-report (3 KB) form11b-S0107-39-2023-07-20-report (3 KB) form11b-S0107-39-2023-07-21-report (1) (3 KB) form11b-S0107-39-2023-07-22-report (1) (3 KB) form11b-S0107-39-2023-07-24-report (3 KB) form11b-S0107-39-2023-07-25-report (1) (3 KB) form11b-S0107-39-2023-07-26-report (1) (4 KB) form11b-S0107-39-2023-07-27-report (1) (4 KB) form11b-S0107-39-2023-07-28-report (1) (4 KB) form11b-S0107-39-2023-07-29-report (1) (3 KB) form11b-S0107-39-2023-07-30-report (1) (3 KB) form11b-S0107-39-2023-08-01-report (5 KB) form11b-S0107-39-2023-08-03-report (3 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు