ముగించు

సహాయ కేంద్రం

కలెక్టరేట్ కంట్రోల్ రూమ్ : 1800-425-3077

రాష్ట్ర కాల్ సెంటర్ : 1100

అగ్నిమాపక దళం : 100

మెడికల్ హెల్ప్ లైన్ : 108

బిఎస్ఎన్ఎల్ హెల్ప్‌లైన్ : 1503 / 1800-180-1503

There is no helpline.