ముగించు

సంప్రదించుటకు

వెబ్ సమాచార నిర్వాహకుడు,

నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్,

కలెక్టరేట్ కార్యలయం,

కాకినాడ,

e-mail : apego[at]nic[dot]in

 

లేదా

 

పరిపాలనా అధికారి

కలెక్టరేట్ కార్యలయం,

కాకినాడ,

e-mail : egoao[at]nic[dot]in